COF代用參數表-廣州威彩電子科技有限公司原創
    2018-11-03 20:03:45   來源:威彩原創   評論:0 點擊:

    TAB代用,TAB代換,COF代用,COF代換,代換表,代用表 COF代用參數表-廣州威彩電子科技有限公司原創
    提示:提供的型號只供參考,本公司不負責任何責任
    系列 型號 代用型號
      5253-ACBPQ ILI5381M2AB1 NT61303H-C52A2B
    數字 8019-FCCA0 S6C1162-52
    8019-KCBCX LH16B5D2  NT39646H-C5104A
    8020-A CH23C S6C1127-51B
    8031-DCBKO NT39962H-C5107A
    8031-DCV17 VSM21074A
    8031-DCBLG 8031-DCBJU(可以互換)
    8033-GCY07 NT39658H—C1294A
    8033-DCYOE NT39911H-C1275
    8154-ECBL6 NT39935H-L5206B
    8154-ECBML S6C2774-54U
    8159-CCBQ1 NT39980H-C5256A  8159-ACBPU ILI3722K5CA1 NT39935H-C5254A
    8656-CYOB NT39538H-1272A
    8658-GCYOU RM76730FA-603
    8674-BCC96 S6CG221-51
    8157-RC606 RM92A31FD-90E
    8157-ACBMX 8157-BCBNM
    8157-RCY88 NT39892H-C12H5B/NT39892H-C12H5F有灰階線,一起換OK/RM927A1FF-61B
    8656F-C0YB NT39538H-1272A
    8658B-CBH1 8651A-CBD7
    8020-GBCGS 8021A-CBD6
    5253-BCBR3 5276-ACBR6
    5223-FCBQU NT39565H-C5253A
    8019-FCCA0 S6C1162-52
    8019-KCBCX LH16B5D2
    8020-A CH23C S6C1127-51B
    8020-GCBJ4 NT39646H-C5103A
    8031-DCBKO NT39962H-C5107A
    8031-DCV17 VSM21074A
    8033-DCYOD NT39658H-C1294A
    8033-GCY07 NT39658H—C1294A
    8033-GCYOTB芯片數字13P的可以代,數字15P的不可以代 NT39658H-C1294A 8033-GCYOT TLS1610A-F1
    8154-ECBL6 NT39935H-C5206B
    8154-ECBML S6C2774-54U
    8154-ECBMR S6C2774-82B
    8159-KCBR8 NT61807H-C52A1A
    8159-ACBPU NT39980H-C5265A  
    8656-FCYOB NT39538H-C1272A/8656-MCY61
    8157-CCY0H 8157-CCY0HD/NT39992H-C1279C/A/B/8157-CCYOHD/8157-CCY0HC
    8157-CCBQA NT39986H-C5265A/8157-RCBRA/NT39828H-C52B3A
    8674-BCC96 S6CG221-51
    8656-MC607 RM76A30FA-906
    8656-HC502 RM76311FC-805
    8157-RCY60 8157-CCYOHC
    8159-CCBQG NT39980H-C5266A
    8159-KCBR8 8159-CCBQG
    8157-CCBPV ILI3102K6CB1-S
         
    A開頭 AL7823-51A71 AL7823-54A71/51A71長可帶短
      ILI3722K5CA1 NT39935H-C5254A
         
    D開頭 D160132RNL-092 S6C1125-65 S6C1125-61
    D160252NL-051 S6C2792-52/54會短一點,如果出現線的話要一起換
    D160407NL-056 D160407NL-055-C1-0A
    D160253NL-051 D160243NL-151,LS0360M1-C2LX
    D160407NL-055-C1-0A D160407NL-056
    D160418ANL-051 RM92161FB-0AN
    D160418ANL-054-C1 RM92161FB-OAN(換一半)
    D160962NL-51 NT39381H-C0265A  NT39386H-C0265A  D160975-051
    D160962NL-051 NT39381H-C0265A
    D160971NL-055 NT39662H-C02D5D
    D160974ANL-051 RM92120FA-038  RM92122FA-058  NT39921H-C02B7H
    D160975NL-051 D160962NL-051/D160975ANL-051/RM92122FA-058/NT3993H-C02F7A/D160418ANL-054-C1/RM92165FC-0CC/D160958NL/ NT39921H-C02B7H/RM92120FA-038
    D160975ANL-051 RM92120FA-038/D160994NL-054短接R33,R34
    D160975NL-51 RM92122FA-058
    D160985NL-052(易壞) 用NT39389H-C0255完美代換
    D160987NL-052 S6C2A72-52U  D160987NL-055  S6C2A72-52U
    D160987NL-055 D160987NL-052  S6C2A72-52U
    D160994NL-051 NT39931H-C02F7A  D160994NL-054
    D160994NL-054 D160994NL-051  NT39931H-C02F7A
    D160998NL-053 D160998NL-054-C1  RM92150FB-095
    D160998NL-053-C1 RM92150FB-095
    D160998NL-054-C1 D160998NL-053
    D169075-051 D169075-058
    DB7899A-FL01U DB7899-FS05U/ DB7899-FL02U短一點
    D10D4SS8310A-CFOC1LX LS08S2M7-C3LX
    D10D4SS8310-CFOC2LX LS08S201-C3LX
    DB7899-FL02U LS08S6HEH1-C4LX
    DB7893-FT05M MT3179BVE(只是短一點)
    D160132RNL-092 S6C1125-65 S6C1125-61
    D160252NL-051 S6C2792-52/54會短一點,如果出現線的話要一起換
    D160407NL-056 D160407NL-055-C1-0A
    D160253NL-051 D160243NL-151,LS0360M1-C2LX
    D160407NL-055-C1-0A D160407NL-056
    D160418ANL-051 RM92161FB-0AN
    D160418NL-054 RM92161FB-OAN ?
    D160962NL-51 NT39381H-C0265  NT39386H-C0265A  D160975-051
    D160971NL-055 NT39662H-C02D5D
    D160974ANL-051 RM92120FA-038  RM92122FA-058  NT39921H-C02B7H
    D160975NL-51 RM92122FA-058
    D160975ANL-051 RM921120FA-038/NT39921H-C02F7A
    D160987NL-052 S6C2A72-52U  D160987NL-055  S6C2A72-52U
    D160987NL-055 D160987NL-052  S6C2A72-52U
    D160994NL-051 NT39931H-C02F7A  D160994NL-054
    D160994NL-054 D160994NL-051  NT39931H-C02F7A
    D160998NL-053 D160998NL-054-C1  RM92150FB-095
    D160998NL-053-C1 RM92150FB-095
    D160998NL-054-C1 D160998NL-053
    D169075-051 D169075-058
    DB7500-FD05SB DB7500-FD07SB
    DB7899-FL02U LS08S6HEH1-C4LX
    DB689B-FL08X SS8409C-C1LV
    DB7893-FT05M MT3179BVE(只是短一點)
    D160132RNL-092 S6C1125-65 S6C1125-61
    D160418NL-054 RM92165FC-0CC
    D160962NL-51 NT39381H-C0265/ NT39386H-C5265A/ D160975-051
    D160971NL-055 NT39662H-C02D5D
    D160974ANL-051 RM92120FA-038/RM92122FA-058
    D160975NL-051 D160962NL-051
    D160994NL-051 NT39931H-C02F7A  D160994NL-054
    D160994NL-054 D160994NL-051 NT39931H-C02F7A
    D160998NL-053 D160998NL-054/C1/RM92150FB-095
    D160998NL-054-C1 D160998NL-053
    DB7878-FS02U SS8480-C5LV/S8481-C2LV/LS08S2SHEDD1-C4LX/
    LS08S2SHESH1-C4LX
    DB7893-FT10M S6C2B94-63
    DB7899A-FL01U DB7899-FS05U
         
    L開頭 LH16B5D2 8019-KCBCX
    LH16DD07 NT39990H-C6003A  SSD3258UR1
    LH163T06 LH163Y06  G0054-C1TS/C7TS SSD3268UR1
    LS0306M1-C5LX LS0306M2-C1LX 
    LS0610BT1-C2LX MT3725VB
    LS08S6HH3-C2LX LS08S6HHT1-C2LX
    LS08S6HT1-C2LX MT3728VC/LS08S6HT3A-C3LX/LS/LS08S6HH3-C2LX/LS08S6HT1-C3Lx
    LS08S6HT3A-C3LX/LS LS08S6HT1-C2LX  MT3728VC/VB  LS08S6HT3A-C3LX 
    ls08s6ht1--c3ls ls08s6ht1--c2ls
    LS08S2M7-C3LX SS8310-C1LX  LS08S6HT3A-C3LX
    LS08S6HT1-C3LS LS08S6HT3A-C3LS/LS08S6HT3-C3LS/用MT3728VC代換的時候要一起換
    LS0896BD3-C5SX DB7894-FL03X
    LS0896BD3-CBLX LS0896BD3-C5SX
    LH16B5D2 8019-KCBCX
    LH16DD07 NT39990H-C6003A
    LS0306M1-C5LX LS0306M2-C1LX 
    LS08S2M7-C3LX SS8310-C1LX/CILAEX/LS08S6HT3A-C3LS
    LS08S6HT3A-C3LS LS08S6HT1-C2LX/LS08S6HH3-C2LX/LS08S6HT3-C3LS/MT3728VC
    /LS08S6HT1-C3LS
    LS08S2SHEASH1-C1LX SS8482-C1LV
    LS08S2SHESH1-C4LX S8481-C2LV
    LS08S6HEH1-C4LX DB7899-FL02U/LS08S6HEH1-C6LX S8481B-C1LV
    LS6306M1-LZLX T7C89A1(Y軸)
    LS0SS6HT1-CZLX LS08S6HT3A-C3LS
    LH163C04 LH163C05
    N開頭    
    NT39329H-C0264A NT39386H-C0265A
    NT39338H-C2005A MT3407VC
    NT39386H-C0265A D160962NL-051
    NT39892H-C12J5A RM927A3FB-61G
    NT39389H-C0255 D160985NL-052(完美代換)
    NT39825H-6008A SSD3272U2R4
    NT39828H-C52F9A NT39986H-C5248A
    NT39823H-C6501A RM92370FA-809(1個COF)
    NT39892H-C12H5B NT39892H-C12H5F/RM927A1FF-61B
    NT39892H-C12H5C NT39892H-C12E2A RM927A1FF-61B NT39892H-C12H5F
    NT39892H-C12E7A 8157-RCY65
    NT39530H-C5203A NT39538H-C5203A 
    NT39538H-C1272A 8656-CYOB,8157-CCYOHD
    NT39565H-C5253A 5223-DCBPW
    NT39610H-C2006A MT3113VA
    NT39656H-C0774A ILI3100K5CG1-S
    NT39658H-C1294A 8033-GCYO7
    NT39809H-C1455 NT39808H-C14A4A  MT3102A-VE
    NT39812H-C1261A S6C27A7-51V
    NT39911H-C1275A 8033-DCYOE
    NT39918H-C02K6A 長 NT39918H-C02M2A
    NT39921H-C02B7H RM92120FA-038  RM92122FA-058  D160974NL-051
    NT39921H-C02B7B RM92122FA-058/D160975ANL-051
    NT39981H-C02M2A NT39918H-C02K6A
    NT39931H-C02F7A D160994NL-054  D160994NL-051
    NT39935H-C5213A NT39935H-C5226A
    NT39935H-C5226A NT39935H-C5213A
    NT39935H-C5254A NT39980H-C5256A
    NT39935H-L5206B 8154-ECBL6
    NT39938H-1272A 8656-COYB
    NT39941H-C0217B RM92150FC-0CC
    NT39962H-C05D5D D160971NL-055
    NT39941H-C02J4A RM92160FB/RM92150FB-095
    NT39941H-C0217B RM92150FB-095
    NT39658H-C1294A 8033-GCY07
    NT39962H-C5107A 8031-DCBKO
    NT39980H-C5256A 8159-CCBQ1
    NT39981H-C02J5C NT39981H-C02J1C  RM92160FE-OAD
    NT39981H-C02J1C NT39981H-C02J5C  RM92160FE-OAD
    NT39981H-C5428 NT39981H-C0265A
    NT39985H-C02M9A RM92161FD-OAS
    NT39985H-C02R9A NT39985H-C02P1A
    NT39985H-C02P1A RM92161FB-OAN
    NT39985H-C02M4A LS0896BD3-CBLX
    NT39986H-C0265A D160962NL-051
    NT39986H-C5248A 8157-CCBPP NT39828H-C52F9A
    NT39986H-C5265A NT39986H-C5248 8157-CCBQA ILI3102K6CD1-S
    NT39990H-C6003A LH16DD07
    NT39992H-C12A3A 8157-CCY13
    NT39992H-C1279B  8157-CCYOHD
    NT39992H-C1279C NT39992H-C1279A, NT39992H-C1279B/8157-RCY60/8157-CCYOHD/NT39892H-C12E2A/NT39812H-C1271A/ICN9305-01
    NT39338H-C2005A MT3407VC
    NT39386H-C5265A D160962NL-051
    NT39540H-C5232A S6CG248-51B
    NT39573H-C6007A SSD3273U2R4
    NT39610H-C2006A MT3113VA
    NT39646H-C5103C NT39646H-C5103A
    NT39658H-C1294A 8033-GCY07
    NT39810H-C5215A S6C27A7-52B/8157-CCBP4
    NT39812H-C1261A S6C27A7-51V
    NT39918H-C02K6A  NT39918H-C02M2A/NT65065H-C02T6A
    NT39921H-C02B7H RM92120FA-038
    NT39931H-C02F7A D160994NL-054 D160994NL-051
    NT39935H-C5213A NT39935H-C5226A
    NT39935H-C5206B 8154-ECBL6 S6C2710-84
    NT39941H-C0217B RM92150FC-0CC
    NT39941H-C02J4A RM92160FB
    NT39962H-C05D5D D160971NL-055
    NT39962H-C5107A 8031-DCBKO
    NT39981H-C02J5C NT39981H-C02J1C/RM92160FE-OAD
    NT39985H-C02M9A RM92161FD-OAS
    NT39986H-C5257A NT39828H-C5275A/IL13102K5CD1-S
    NT39992H-C1279B NT39992H-C1279A/NT39992H-C1279C/8157-CCY0HC
    NT39825H-C6008A SSD3256UR4
    NT39547H-C1277A 8651-GCY08
    NT39892H-C12E2A RM927A1FD-612
    NT61807H-C52A1A NT39980H-C5266A
    NT61305H-C52A3A 5223-DCBPW
    NT61303H-C52A2B 5253-ACBPQ 
    NT65065H-C02U8A NT65065H-C02U2A
    NT65905H-C028BA NT65905H-C027BA長代短
    NT61303H-C52A2B NT39567H-C5251B(Y軸)
    NT39861H-C6509B/A RM92320FB-80N
    NT39695H-C12A7A S6C1779-74
       
    R開頭 RM76151FH-061 RM76153FJ-0A0(可以互換)
    RM76350FA-902 SSD3269UR4
    RM76320FB-61A NT61227H-C1217A
    RM76730FA-603 8658-GCYOU
    RM92120FA-038 RM92122FA-058  D160974ANL-051  NT39921H-C02B7H/B7B
    RM92122FA-058 RM92120FA-038/D160974ANL-051  NT39921H-C02B7H/NT39921H-C02B7H/C02B7B/D160975ANL-051
    RM92150FB-095 NT39941H-C0217B/C02J4A/C02DB/D160998NL-053
    RM92160FE-OAD NT39981H-C02J1C/C02J5C  NT39981H-C02J1
    RM92160FG-OAF RM92160FE-OAD(完美代替)
    RM92161FA-OAM RM92161FB-OAN
    RM92161FB-OAN RM92161FA-OAM D160418ANL-051  RM39985H-C02P1A
    RM92161FB-OAS RM92161FE-OBO
    RM92161FD-OAS NT39985H-C02M9A  NT39985H-C02M9A  RM92161FF-0CO/OCC
    RM91340FA-901 SSD3239UR4
    RM92161FF-0C0 RM92161FD-OAS  NT39985H-C02M9A  NT39985H-C02M9A
    RM92161FE-OBO RM92161FB-OAS
    RM92165FC-OCC D160418NL-054  RM92161FB-OAN  RM96190FA-OAO
    RM92165FH-OCL RM92165FK-OCU
    RM92165FK-OCU NT39985H-C028A/RM92165FG-OCJ
    RM92312FC-80B RM92312FC-80D
    RM92312FC-80D RM92312FC-80B
    RM92370FB-801 RM92370FA-809
    RM92370FA-809 RM92370FB-801/RM92370FA-819/810 NT39823H-C6501A
    RM92161FB-0AS RM62161FE-OBO
    RM92A31FA-908 RM92A31FD-90E
    RA92163FA-0B8 RM92163FD-0BY
    RM76370FA-80A NT39563H-C6502A
    RM91130FO-OBO RM91130FL-OB4
    RM92150FB-095 NT39941H-C0217B/C02J4A/C02DB D160998NL-053
    RM92150FB-095 NT39941H-C0217B D160998NL-053
    RM92161FB-0AN D160418ANL-051/RM92161FA-OAM/NT39985H-C02P1A
    RM92370FA-809 RM92370FC-819/NT39823H-C6501A
    RM92371FD-81A NT39833H-C6511B/A  /RM92371FC-811/8160-BC558
    /NT61804H-C6520A/A
    RM92165FH-0CL RM92165FK-0CU/RM92165FM-0E9/RM92165FG-OCJ
    RM76313FA-80P NT39559H-C6510A
    RM92168FD-OE5 RM9216AFB-0DB
    RM9216AFB-0DB NT65065H-C02V2A
    RM76731FD-60Y NT39538H-C1272A
    RM92A31FA-908 8157-RC606
    RM92320FC-815 NT39861H-C6509A/RM92320FB-80N
    RM927A3FB-61G NT39892H-C12J5A
    RM927A1FD-612 NT39992H-C1279C
    RM92165FG-OCJ  RM92165FJ-OCT
    RM92313FB-80M 8157-KC556 8157-CC505 8157-KC514
    RM91135FB-0CH NT6500H1-C02P3A
         
    S開頭 S6C1125-65 D160132RNL-092  S6C1125-61
    S6C1127-51B 8020-A CH23C
    S6C1162-52 8019-FCCA0
    S6C2141-51C S6C2274-82B
    S6C2709-51B S6C2732-51H X1不行   S6C2709-51D   S6C2710-84
    S6C2709-51D S6C2709-51B  S6C2709-51H  S6C2709-61  S6C242-51U
    S6C2732-51H S6C2732-61/S6C2732-51B/S6C2709-51B/CXD3829F-1
    S6C2732-52 S6C2732-52G/S6C2732-51
    S6C2732-52G S6C2732-52
    S6C2732-61 S6C2732-51H/AL7821-51B
    S6C2741-81XN S6C2771-04
    S6C2772-52 S6C2775-51  S6C2775-21  S6C3101-53
    S6C2774-54U 8154-ECBML
    S6C274J-51U S6C274J-56U
    S6C2792-61 S6C2B91-64
    S6C2792-52 S6C2775-51/ S6C2792-54
    S6C2792-54 S6C2792-52
    S6C2A71-51 S6C2A71-51G
    S6C2A72-52U D160987NL-052  D160987NL-055
    S6C27A7-51V NT39812H-C1261A
    S6C2B91-61 S6C2B94-61  S6C2B91-63,  S6C2B91-64
    S6C2B91-63 S6C2B94-1   S6C2B91-61
    S6C2B94-63 DB7893-FT10M
    S6C2B94-61 S6C2B91-61  S6C2B91-63
    S6C2B91-64 S6C2B91-61
    s6c2b91-54b S6C2B91-51B
    S6C2B93-54 DB7897B-FT08M
    S6C2B96-53 DB7893-FT10M
    S6C3703-53G S6C2B94-64
    S6CG221-51 8674-BCC96
    SS8303A-C2SS MT3728VC
    SS8303H-C2SS LS08S6HT3A-C3LS/LS08S6HT3-C3LS/MT3728VC
    SS8310-C1LX LS08S2M7-C3LX
    SS8310-C4LX MT3717AVC
    SSD3258UR1 LH16DD07
    SS8303C-C2SS SS8303H-C2SS
    S6C2772-51 S6C2772-51 S6C2772-51C S6C277J-51
    S6C2772-51C S6C277J-51/S6C277T-051/51
    S6C277J-51 S6C277J-57 D160255NL-051
    S6C27A7-52B NT39810H-C5212A
    SS8480-C5LV DB7878-FS02U/SS8482-C1LV S8481-C2LV
    SS8409C-C1LV DB689B-FL08X
    S8481B-C1LV DB7899-FL02U
    S8481-C2LV S8480-C5LV/LS08S2SHESH1-C4LX
    S6C1125-65 D160132RNL-092 S6C1125-61
    S6C1127-51B 8020-A CH23C
    S6C1162-52 8019-FCCA0
    S6C2709-51D S6C2709-51B
    S6C2732-51H S6C2732-61/S6C2709-51B 
    S6C2732-52 S6C2732-52G
    S6C2732-52G S6C2732-52
    S6C2732-61 S6C2732-51H
    S6C27A7-51V NT39812H-C1261A
    S6C2B91-61 S6C2B94-61
    S6C277U-53U S6C277U-51U
    S6C2B94-61 S6C2B91-61
    S6CG221-51 8674-BCC96
    SS8303H-C2SS MT3728VC/SS8303C-C2SS/LS08S6HT3A-C3LS
    SS8301-C1LX LS08S2M7-C3LX
    SS8310-C1LX LS08S2M7-C3LX
    SS8310-C2LX LS08S201-C3LX
    SSD3258UR1 SHARPM343/323/153/LH16DD07
    SSD3272U2R4 SSD3272/3U2R4 NT39576H-C6007A
    SSD3256UR4 NT39825H-C6008A(要全換)
    S6C2774-82B 8154-ECBM4
         
      MT3220A-VA S6C2T94A01-61U
    M開頭 MT3113VA NT39610H-C2006A
    MT3407VC NT39338H-C2005A
    MT3728VC SS8303A-C2SS/LS08S6HT3A-C3LS/LS08S6HT1-C2LX
    MT3113VA NT39610H-C2006A
    MT3197B-VA MT3197B-VC
    MT3197B-VC MT3197B-VA
    MT3407VC NT39338H-C2005A
    MT3411VD NT39329H-COF1433
    MT3725VB 32低分 LS0610BT1-C2LX/ mt3725vj/MT3725VA
    MT3725VJ MT3725VB,MT3725VC
    MT3728VC LS08S6HT1-C2LX  LS08S6HT3A-C3LX/LS08S6HT3-C3LS
    MT32BC-VB MT3213C-VA
    MT3728VC SS8303A-C2SS/SS8303H-C2SS
         
    V開頭 VSM21074A 8031-DCV17
      VH1LS0327B6-2L RDJG200PAC1
         
    C開頭 CXD3818F-1 CXD3818F-2
         
         
         
      提示:提供的型號只供參考,本公司不負責任何責任
      型號 代用型號
      D160975NL-051 D160975ANL-051
      S6C2732-51H S6C2732-61
      NT39941H-C0217B RM92150FB-095
      RM92161FA-OAM RM92161FB-OAN
      D160407NL-056 D160407NL-055-C1-0A
      D160994NL-054 D160994NL-051
      NT39931H-C02F7A
      D160998NL-053 D160998NL-054-C1-A
      LS08S6HH3-C2LX LS08S6HT1-C2LX
      NT39985H-C02M9A RM92161FD-0AS
      D160418ANL-051 RM9216FB-0AN
      RM92120FA-038 RM92122FA-058
      NT39921H-C02B7H/B7B
      D160974ANL-051
      S6C2709-51D S6C2709-51B
      S6C2732-52 S6C2732-52G
      NT39386H-C0265A D160962NL-051
      LS08S6HTI-C2LX LS08S6HT3A-C3LX
      MT3197B-VA MT3197B-VC
      RM92312FC-80D RM92312FC-80B
      SS8310-C1LX LS08S2M7-C3LX
      D160987NL-052 S6C2A72-52U
      D160987NL-055
      LS08S6HT3A-C3LS 3728VB/3728VC
      8157-CCY0HD 8157-CCY0H
      型號 代用型號
      D160987NL-052 D160987NL-055
      S6C2A72-52U
      D160418NL-054 RM92165FC-0CC
      SSD3258UR1 LH16DD07
      NT39962H-C5107A 8031-DCBKO
      RM92160FE-OAD NT39981H-C02J5C
      NT39981H-C02J1C
      D160998NL-053 RM92150-095
      8154-ECBL6 NT39935H-C5206B
      RM92161FD-OAS RM92161FF-OCO
      MT3728VC LS08S6HTI-C2LX
      LS08S6HT3A-C3LX
      8656F-C0YB NT39538H-1272A
      LH16DD07 NT39990H-C6003A
      NT39935H-C5213A NT39935H-C5226A
      8031-DCV17 VSN21074A
      MT3725VB LS0610BT1-C2LX
      RM92161FB-0AN NT39985H-C02P1A
      S6C27A7-51V NT39812H-C1261A
      NT39980H-C5256A 8159-CCBQ1
      S6C2B91-63 S6C2B94-61
      D160975NL-51 RM92122FA-058 

    上一篇:京東方8157-CCY0HD新到貨
    下一篇:液晶維修TAB/COF/材料代用表

    分享到:
    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>